วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553

คำอธิบายรายวิชา ส14102 ประวัติศาสตร์

ส14102 ประวัติศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย วิธีการนับ และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ที่แบ่งเป็นสมัย ก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ลักษณะสำคัญ และเกณฑ์การจำแนก หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นอย่างง่าย ๆ ตัวย่างของหลักฐานที่พบในท้องถิ่น คือ พระธาตุอานนท์ ธาตุก่องข้าวน้อย หอไตรวัดมหาธาตุ พระแก้วบุศยรัตน์ สิงห์หินวัดพระธาตุบ้านสิงห์ ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย การตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการของมนุษยชาติในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป การก่อตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย การก่อตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญและภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ
โดยใช้ทักษะการอ่าน การสำรวจ การวิเคราะห์ การคำนวณ การตรวจสอบข้อมูล การจำแนก การตีความ สรุปความ การสืบค้น
เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักใฝ่เรียนรู้ สร้างวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3
ส 4.2 ป.4/1, ป.4/2
ส 4.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3รวมทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น